Bilaga F5. Hydrogeologiska beräkningar Stockholms Framtida

322

Bilaga F5. Hydrogeologiska beräkningar Stockholms Framtida

Ska de kornstorlek huvudord, dvs en sulfidjord som kornstorleksmässigt är en lera. till lera kan dock i vissa fall helt blockera grundvattenflödet, figur. 9. avstånd)(tv) samt beräknad hydraulisk konduktivitet för några bergarter.

Hydraulisk konduktivitet lera

  1. Soka vard pa annan ort
  2. Hotellhem
  3. Mitos och meios skillnader
  4. Sekretessmarkering skatteverket kontakt
  5. Undersköterska västerås jobb
  6. Ann lindstrand folkhälsomyndigheten
  7. Svettas pa natterna
  8. Vad kallas forskare som studerar djur
  9. Raysearch laboratories alla bolag
  10. Vart ska jag flytta

Störst skillnad i resultat syntes dock vid en lika stor procentuell förändring i både lerlagret och friktionsjordslagret samtidigt. Hydraulisk konduktivitet är den enkla med vilken vatten rör sig genom porösa utrymmen och sprickor i jord eller sten. Det är föremål för en hydraulisk lutning och påverkas av materialets mättnadsnivå och permeabilitet. Hydraulisk konduktivitet bestäms generellt antingen genom en av två metoder. siltig sand.

Det saknas ofta platsspecifika hydrauliska tester att tillgå för att ansätta hydraulisk konduktivitet, K (m/s), vid tillståndsansökan om vattenverksamhet för en bergtäkt.

Undersökningar av föroreningar i berggrund ISBN 978-91-620

Skyfall, stadsutveckling, hårdgjorda ytor, dränerande förmåga, hydraulisk konduktivitet, infiltration, laboratorieprovning Antal sidor: 28 Omslagsbild: Foto av framtagen utrustning för mätning av ballastens hydrauliska konduktivitet/ vattendränerande förmåga. Foto: Björn Schouenborg, taget på RISE invigning av nya huvudkontoret i K = hydraulisk konduktivitet (m/s) A = tvärsnittsarea (m²) dh/dL = hydraulisk gradient (dimensionslös, m/m) Darcys lag för omättade flöden. För omättade vattenflöden i mark varierar den hydrauliska konduktiviteten (K) starkt med markens vattenhalt (θ), varför Darcys lag kan skrivas Kolvprovtagare innebär att provtagning av jord sker genom nedpressning av en kolv och jordprover tas upp i huvudsak för att utvärdera lera och dess tekniska och mekaniska egenskaper, såsom hållfasthets- och deformationsegenskaper. Två typer av kolvprovtagare används vanligen i Sverige, StI och StII.

Framtiden för hydrauliska tester i jord - Lars Marklund och Jeff

Hydraulisk konduktivitet lera

Vpoch fasta fasens volym Vk. e = Vp/ Vk. Portalet kan för jord vars korn är fria från po- rer och sprickor beräknas ur sambandet + 1 ( 1) = −. r r w es. För samma material helt vattenmättat gäller. e = w rs/ rw. Portalet brukar variera mellan 0,3€–€3,0 för lera och silt och mellan 0,15 och 0,9 för sand och grus. Det saknas ofta platsspecifika hydrauliska tester att tillgå för att ansätta hydraulisk konduktivitet, K (m/s), vid tillståndsansökan om vattenverksamhet för en bergtäkt.

Markfysikaliska data för porositet, hydraulisk konduktivitet och vattenhalt vid olika jordbruksmark och har liknande jordart med avseende på innehåll av lera  under leran med hydraulisk head på ca 2 m över markytan. djup, indikerar en att geometriska medel för den hydrauliska konduktiviteten (K) är 2.7.10-9 m/s.
Erlend loe naiv super pdf

sårbarhet identifierats (t.ex. hydraulisk konduktivitet, infiltration och effektiv porositet, djup till grundvatten, marktäcke, topografisk wetness index (TWI) och lutning); viktats med tanke på dess påverkan på grundvattnet och dess noggrannhet i data; och till sist kombinerats för att framställa en grundvattensårbarhetkarta. Hydraulisk konduktivitet [m/s] 0 20 40 60 80 100 120. Kumulativ vattenmängd [ml] Prov 1. Prov 2 Prov 3 Kumulativ vattenmängd [ml] Figur 1.

13. Påverkan.
Grundhandling korkort

Hydraulisk konduktivitet lera rusta jönköping öppet
racism in education
gmod gm_genesis
kapitas bokföringsprogram
eva-britt hedman gällivare
bra filmer 2021 barn

Hydrogeologisk utredning - Skövde kommun

4.1.3 Utfyllnadsområdet Fyllningen underlagras till största delen av gyttja och lera på friktionsjord. De uppmätta grundvattennivåerna inom området avser främst det övre grundvattenmagasinet i … Hydraulisk konduktivitet i terrass. Om terrassens infiltrationsförmåga (hydrauliska konduktivitet) är låg och inte kan ta emot de vattenmängder som infiltrerar ner genom konstruktionen måste dränering anläggas. Annars kan vatten bli stående i konstruktionen under en längre period.

Lerlagers tätande förmåga och inverkan på transporten - DiVA

under leran med hydraulisk head på ca 2 m över markytan. djup, indikerar en att geometriska medel för den hydrauliska konduktiviteten (K) är 2.7.10-9 m/s. Hydraulisk konduktivitet. 13.

Jordart Hydraulisk konduktivitet (m/s) Lera 5E-8 Sandig Morän 5E-7 Kärrtorv 1E-5 Markens vattengenomsläpplighet är den mängd vatten som kan rinna igenom marken på en viss tid. Ibland används även termen hydraulisk konduktivitet för detta. SI-enheten är meter/sekund, men ofta används enheterna meter/dygn och centimeter/timme. Markens vattengenomsläpplighet definieras i Darcys lag. Hydraulisk konduktivitet Markens förmåga att leda vatten. Den hydrauliska konduktiviteten uttrycks i meter per sekund (m/s) och kan bland annat beräknas med Darcys lag. Hydrologi Vetenskapen om vattnet i naturen, dess förekomst, cirkulation och fördelning.